ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಭಾಷಣ

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಭಾಷಣ
೫/೧೧/೧೯೮೯
© Director RRC, Udupi

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಭಾಷಣ

One Comment

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ