ಬೇಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ‘ನೋss’ ಕವಿತೆ

ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅನೇಕ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ‘ನೋಽಽ’ ಎನ್ನುವ ಕವನದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ‘ನೋ’ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಹಲವು ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ . ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ನು’ ಧಾತುವಿಗಿರವ ‘ಸಂವೇದನೆ’ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ , ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಷೆಯ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. NO ಎಂದು ಆಗುವಂತೆಯೇ KNOW ಎಂದೂ ಆಗಬಲ್ಲದು. ಇಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ .

 

 

ಬೇಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ 'ನೋss' ಕವಿತೆ | Bendre reciting 'No' poem

 

ಕವಿತೆ : ನೋಽಽ
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ನಾಕುತಂತಿ


ಅದು ಏಽನೋ ಇತ್ತು
ನೋ, ನೋ, ನೋ, ಎನುತಿತ್ತು
ಎನುತಲೆ ಇತ್ತು;
ತಲೆ ಇತ್ತು; ಅತ್ತಲೆ ಇತ್ತು
ಬತ್ತಲೆ ಬಾಲಕನಂತಿತ್ತು
ಅಳುತಿತ್ತು ನಗುತಿತ್ತು.


ತಾ, ತಾ, ತಾಯೀ
ಎನುತಿತ್ತು
ತಾಽನೋ? ನಾಽನೋ?
ನೀಽನೋ?
ಏಽನೇಽನೋಽ
ಆತನೋ? ಆತ್ಮನೋ?
ಅವನೋ?
ಅಮ್ಮನೋ? ಅಪ್ಪನೋ?
ಅಪ್ಪುವನೋಽಽಽ?
ತಪ್ಪುವನೋಽಽಽ?
ಒಪ್ಪುವನೋಽಽಽ?
ನೋ, ನೋಡೂ, ಕೂಡೂ
ಒಡಂಬಡು


ನೋ, ನೋಯದೆ ಇಲ್ಲಾ
ಎಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ನೋವಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸುಲಿದೀಽಽ
ನಂದನೋ? ಕಂದನೋ?
ಬೆಂದರೆ ನೋ-ತಿಂದರೆ ನೋ
ನೋ, ಸೈ ಸೈನೋ?
ಯಾ ಸೈನೋ?
ನೋ? ನೊಣವೋ?
ಅಣುವೋ? ಗುಣವೋ?
ಗುಣಗುಣವೋ?
ಜೇನ್ನೊಣವೋ?
ಜೇಽಽನೋಽಽ ಮೇಽಽಣೋಽಽ
ಹುಟ್ಟಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ
ರಾಣಿಯು ನೋ, ರಾಜನು ನೋ
ತಂಬುಲ ನೋ-ರಸದಂಬುಲ ನೋ
ಚರ್ವಣೋ-ಪರ್ವಣೋ
ಣೋಽ ನೋಽ ಮೋಽ
ನಮೇಽ ನಮೋಽ ಚಮೇಽ ನಮೋಽ
ನೋಽ, ನೋಽ, ನೋಽ

One Comment
  1. ಕವಿ ಗಾರುಡಿಗ ಬೇಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣ ಕವನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದನಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸಿದವರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ