ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ

ಕತೆ : ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ
ಕತೆಗಾರರು : ಎ. ಕೆ . ರಾಮಾನುಜನ್
ಓದು : ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ