ಅವಿನಾಶ ತೋಟದ ರಾಜಪ್ಪ

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ . ಆಸಕ್ತಿ ಹಲವು . ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಎಂಬ ಏಕಾಂಗಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ.


,

ಲಾ ಪ್ಲು ಜೋಲಿ .. ಮಿಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಗರಿಗಂಗಳ ಚೆಲುವಿಯರ ಪೈಪೋಟಿ

“ಬಾ ಭ್ರಂಗವೇ ಬಾ, ವಿರಾಗಿಯಂದದಿ ಭ್ರಮಿಸುವಿ ನೀನೇಕೆ? ಕಂಪಿನ ಕರೆಯಿದು ಸರಾಗವಾಗಿರೆ ಬೇರೆಯ ಕರೆ ಬೇಕೆ?” ಸೂರ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ...