ಜಿ . ವಿಷ್ಣು

೨೦೧೧ ರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಹಲ್ಕಾದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಣು ಸದ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.


,

ವೈವಿಧ್ಯ, ಬಹುರೂಪ, ಬಹುಮುಖ, ಬಹುವಚನ – ಇವು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ – ಜಿ . ರಾಜಶೇಖರ

ವಿಷ್ಣು: ನೀವು ಲೇಖಕರೇ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ರಾಜಶೇಖರ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ...