ಕೃಷಿಕ್ ಎ ವಿ

ಶೃಂಗೇರಿಯವರಾದ ಕೃಷಿಕ್ regenerative medicine ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ , ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ.