ಎಲ್. ಸಿ. ನಾಗರಾಜ್

'ಗಾಳಿಯ ದೈವಿಕ ಹಾದಿಗಳು' ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ.  ನೆಲಮಂಗಲದ ಸಮೀಪ ವಾಸ .