ಮೂಲತಃ ಸಿದ್ದಾಪುರದವರಾದ ಮಮತಾ ನಾಯಕ್ ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳು