ನ. ರವಿಕುಮಾರ್

ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮಾಲೀಕರು . ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಮಾಲಿಕರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.


, ,

ನಿಷ್ಠುರತೆಯ ನೋಂಪು ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ೭೦: ರಾಜಶೇಖರರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತು !

`ಅಭಿನವ’ ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ `ಪ್ರತಿಭಾ ಯುವ ವೆದಿಕೆ’ ಎಂಬ ಗುಂಪೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು...