ಶತಾಯು

`ಶತಾಯು' ಕಾವ್ಯನಾಮದ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುವಕ ಉತ್ತರಕನ್ನಡವರು . ವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.