ಶ್ರಬೊಂತಿ ಬಾಗ್ಚಿ

ಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೇಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಲೇಖಕರು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ೧೫ ವರುಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದೆ.


,

ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಅಂತೆ-ಕಂತೆ, ಊಹಾಪೋಹ, ಹುಚ್ಚಾಟಗಳ ಲೋಕ : ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ

ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ… ಕೆಲ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ...