“ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ” ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಲಂಕೇಶ್ಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

"ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ" ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಲಂಕೇಶ್ಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

“ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ” ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಲಂಕೇಶ್ಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

“ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ” ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಲಂಕೇಶ್ಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿಯಂತರ . ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸಿನೆಮಾ , portrait ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಬುಲೆಟ್ ಸವಾರಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ