,

ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಹೊತ್ತು ..

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಂಕಿತ ಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಕಾಯಿದೆಯ ರೂಪ ತೆಳೆದಿದೆ. ಮಸೂದೆಗೆ...