,

ಕೊರೋನಾ ನಂತರ: ಸವಾಲನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕೋವಿಡ್ ಮನುಷ್ಯರೆದುರು ಒಡ್ಡಿರುವ ಸವಾಲು ಅನೂಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಪುನರವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ...