,

ಕೊರೋನ ನಂತರದ ಜಗತ್ತು : ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಬಾಶೆಗಳು

ಅಂಡಮಾನಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಷಿಕ ಪರಂಪರೆ ಕೊರೋನಾದಂತ...