,

ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ (ಸಿ.ಎ.ಎ) ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು (ಆದಿವಾಸಿ) ಸಮುದಾಯ

ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತ್ರಿಶಂಕು...