,

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸುಕೋಮಲ ನಿರೂಪಕ – ಓಲ್ಗಾ ಟೋಕಾರ್ಜುಕ್ ರ ನೊಬೆಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಪೋಲಿಷ್ ಲೇಖಕಿ ಓಲ್ಗಾ ಟೋಕಾರ್ಜುಕ್ (ಜನನ ಜನವರಿ 29, 1962, ಸುಲೆಚೌ, ಪೋಲೆಂಡ್), ಶತಮಾನಗಳು-ಸ್ಥಳಗಳು-ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ನಡುವೆ...