,

ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈದಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಸರಬರಾಜಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವೇ ವಿನಹಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ . ಅದುವೇ...