,

ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಾಲಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್-ರ ಕಾವ್ಯ

ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ವಾಲಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್-ರ ಕವನಗಳ ಅನುವಾದ: ಎಸ್. ಜಯಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕವಿ ವಾಲಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್-ರು...