,

ಕೊರೋನ ನಂತರದ ಜಗತ್ತು : ಎಚ್ಚರದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡೋಣ

ಈ ಅನಿಶ್ಚತತೆಯ ಕವಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿಇಡುವ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದೇಶ ಸಾಗಬೇಕಿರುವ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಈ ದೇಶದ...