ಇಐಎ 2020 ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 

“…ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರೂ, ಸರಕಾರ ಈಗಿರುವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದಂತೆ, ಹಾಗೂ ಮಾರಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹಾವಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ...