,

ಅಪಸ್ವರದಲ್ಲೂ ಲಯವನ್ನು ಅರಸಿದ ಇರ್ಫಾನ್

ಎಂದೂ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡದ, ಮಾತನಾಡಿಸದ ಇರ್ಫ಼ಾನ್ ತರದವರು ’ಇನ್ನಿಲ್ಲ’ ಎಂದಾಗ ಆಗುವ ಆಘಾತ,ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಕೊಂಕು-ಕುಚೋದ್ಯರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇರ್ಫ಼ಾನ್,...