,

ಕೂತಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ – ಭಾಗ ೨

ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು (Surveillance capitalists)  ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ , ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು...
,

ಕೂತಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ – ಭಾಗ ೧

ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು (Surveillance capitalists)  ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ , ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು...