,

ಕೊರೋನ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ

ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಜನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಂದಾಣ ಸರಣಿಯೊದನ್ನುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್...