ಸೃಜನ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

ಸೃಜನಾ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ.ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ


,

ಹಾಡುವ ರೇಖೆ ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌ (೧೯೧೧-೧೯೯೬)

ಹೆಬ್ಬಾರರ ಪ್ರತಿಭೆ–ಪರಂಪರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಕೆ.ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಯಾವುದೇ ಕಲಾ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಾ ಚಳುವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ...