ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಜಿ . ಟಿ . ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಭಾಷಣ

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಟಿ . ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಭಾಷಣ
Prof. Ku Shi Haridas Bhat felicitation speech – G. T. Narayana Rao
5/11/1989
Copyright – Director RRC, Udupi

 

One comment to “ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಜಿ . ಟಿ . ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಭಾಷಣ”
  1. ಕಾಲು ಶತಮಾನ ಕಾಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊ| ಜಿ.ಟಿ.ಎನ್. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ, ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಖುಷಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮಃ ||

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ