ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ

ಕತೆ : ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ
ಕತೆಗಾರರು : ಎ. ಕೆ . ರಾಮಾನುಜನ್
ಓದು : ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ

 

2 comments to “ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ”
  1. My English translation of “Annayyana Maanavashastra” is available in two anthologies: 1. From Kauveri to Godavari: Modern Kannada Short Stories, ed. Ramachandra Sharma, Penguin India. 2. Short Fiction from South India, Oxford University Press. The story is also available online.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ