ಬಿ.ಸಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಲಂಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಬರೆದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ‘ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ’ ಕ್ಕೆ ೧೯೯೩ ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ. ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ.


ಬಿ.ಸಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಸಂದರ್ಶನ | P. Lankesh Interview by B.C. Ramachandra Sharma

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ