ಕುವೆಂಪು ಕೃತಿಗಳ ಓದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ಓ. ಎಲ್ . ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ಕುವೆಂಪು ಬರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓ . ಲ್ . ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯನ್ನಿಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ