ತಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು

headernotext_tattudivderspa

ತಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು | Tattu Chappale Putta Magu

One comment to “ತಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು”
  1. ಇದು ಲೋಕಚರಿತದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿವೆ.
    ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.

Leave a Reply to Lokeshwarappa.K.B Cancel reply