ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನ

ಸಂದರ್ಶಕರು : ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್
ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮೈಸೊರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .

 

2 comments to “ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನ”
  1. Wonderful thought process! Now I am in a hurry to read KumaraVyasa. But the analogy with the little tree…not too sure. I believe we carry the tree with us 🙂 I really enjoyed the discussion about the circle! Adare Buddha na male ashtu kopa yaake! It could have been subtle and kinder. I am happy that you were able to recall the influence you had from your teacher, bless him at such an young age!
    Bring more interviews Rasheed… its a treat to listen to people who speak kannada so well!!

  2. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾವ್ಯ ಅದ್ಭುತ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವದೊರತೆ,ಜೀವಜಲ..ಅವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಇದೆ,ಆನಂದವೂ ಇದೆ.ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೆ,
    –ರಾವಂದೂರು ಪ್ರಕಾಶ್

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ