ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಪ್ರೊ. ಎಮ್. ಏಚ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಭಾಷಣ

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಪ್ರೊ. ಎಮ್. ಏಚ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಭಾಷಣ
Prof. Ku Shi Haridas Bhat felicitation speech – Prof M H Krishnaiah
5/11/1989
Copyright – Director RRC, Udupi

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ