ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಭಾಷಣ

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಭಾಷಣ
Prof. Ku Shi Haridas Bhat felicitation speech – Ku Shi Haridas Bhat
5/11/1989
Copyright – Director RRC, Udupi

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ