ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ? – ಭಾಗ ೩

ವಿವಿಧ ತರದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ .

ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ‘ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು’ ‘ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯ’ ದಲ್ಲಿ .


ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ? – ಭಾಗ ೧ : http://ruthumana.com/2017/07/09/what-is-poetry-part-1/
ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ? – ಭಾಗ ೨: http://ruthumana.com/2017/09/18/what-is-poetry-part-2/

One comment to “ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ? – ಭಾಗ ೩”
  1. Pingback: ಋತುಮಾನ | ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ? – ಭಾಗ ೪

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ