ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ? – ಭಾಗ ೪

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರ್  ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಾಸ, ಉಪಮೆ, ರೂಪಕ ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ .

ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ‘ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು’ ‘ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯ’ ದಲ್ಲಿ .


ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ? – ಭಾಗ ೧ : http://ruthumana.com/2017/07/09/what-is-poetry-part-1/
ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ? – ಭಾಗ ೨ : http://ruthumana.com/2017/09/18/what-is-poetry-part-2/
ಕಾವ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ? – ಭಾಗ ೩ : http://ruthumana.com/2017/10/25/what-is-poetry-part-3/

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ