ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಮರಿ (ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ)

ಕತೆ : ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಮರಿ
ಮೂಲ : ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ‘ಸಾತು ತೌರ್ಮನೆ’ ನಾಟಕ
ನಿರೂಪಣೆ : ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

ಓದು : ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಳಸದ


ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ