ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ : ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ಧರ್ಮರಾಯ – ಭಾಗ ೩

ಅಭಿನವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಅಗಲಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್ . ವೈ . ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನುಡಿಗೌರವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿಯವರು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ “ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ಧರ್ಮರಾಯ” . ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ . ದಾಖಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿಸಿದ ಅಭಿನವಕ್ಕೆ ಋತುಮಾನದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ : ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ಧರ್ಮರಾಯ -ಭಾಗ ೩|Lakshmisha Tolpadi : Shantiparva's Dharmaraya -Part 3

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ