ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಚರಿತ್ರೆ : ಷ. ಶೆಟ್ಟರ್ – ಭಾಗ ೪

ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ , ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ , ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಹಳಗನ್ನಡ ಕುರಿತಂತೆ ಸುಮಾರು ೨೯ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಷ. ಶೆಟ್ಟರ್ (ಷಡಕ್ಷರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ) ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು.

ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ೪ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ೩ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಯುಗದಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಲಿಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಯ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತ್ರತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ .ಭಾಗ ೧ : http://ruthumana.com/2018/09/12/kannada-script-language-history-s-settar-part1/
ಭಾಗ ೨ : https://ruthumana.com/2018/09/29/kannada-script-language-history-s-settar-part2/
ಭಾಗ ೩ : https://ruthumana.com/2018/11/30/kannada-script-language-history-s-settar-part3/

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ