ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ಜಗತ್ತು : ಎಚ್ . ಎಸ್ . ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

World Without Walls | World Poetry Movement 2019 ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 3 , 2019 ರಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಕಥನ’ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ . ಎಸ್ . ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ – “ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ಜಗತ್ತು”

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ