ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ನುಡಿ ನಮನ : ಆರ್. ಚಲಪತಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮನಗಲಿದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ, ವಿದ್ವಾಂಸ, ಸಂಶೋದಧಕ ಹಾಗು ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಆರ್. ಚಲಪತಿಯವರಿಂದ ನುಡಿ ನಮನ.


ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ