ತಿಳಿ ೨ : ಉಪರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಳಿಗೆ

ಋತುಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ “ಉಪರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಳಿಗೆ” ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಂವಾದ.


ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳಲು : https://store.ruthumana.com/product/subnationalism-and-social-development-in-india/

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ