ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಕಮಲಪುರದ ಹೋಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ

ಕತೆ : ಕಮಲಪುರದ ಹೋಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ
ಕತೆಗಾರರು : ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು
ಓದು : ಕಿಶನ್. ಆರ್

 

One comment to “ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಕಮಲಪುರದ ಹೋಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ”
  1. ಸೂಫರ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯು ಸಲ್ಲಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ…

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ