ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆ

ಕತೆ : ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆ
ಕತೆಗಾರರು : ಎ. ಕೆ . ರಾಮಾನುಜನ್
ಓದು : ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ