ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ : ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ತಿರುವು – ಭಾಗ ೨

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ “ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ” ಯ ಕುರಿತಾಗಿ 9 ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.
divderspa

One comment to “ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ : ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ತಿರುವು – ಭಾಗ ೨”
  1. Pingback: ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ : ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ತಿರುವು – ಭಾಗ ೩ – ಋತುಮಾನ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ