ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ : ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ತಿರುವು – ಭಾಗ ೩

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ “ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ” ಯ ಕುರಿತಾಗಿ 9 ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.
divderspa


ಭಾಗ ೧ : https://ruthumana.com/2019/06/15/rakshasa-tangadi-a-creative-turn-to-history-part-1/

ಭಾಗ ೨ : https://ruthumana.com/2019/09/10/rakshasa-tangadi-a-creative-turn-to-history-part-2/

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ