ಪದ್ಯದ ಮಾತು ಬೇರೆ ~ ೧

”ರಾಜಮಾರ್ಗ ಒಳಮಾರ್ಗ’ : ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್
ಚಿತ್ರ : ಸ್ನೇಹಜಯಾ ಕಾರಂತ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ