ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ : ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳು – ಭಾಗ ೩

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವಿರತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23-24 2018 ರಂದು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ” ( ವಾಚನ — ವಾಖ್ಯಾನ — ಉಪನ್ಯಾಸ ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾಖಲೀಕರಣ.

ಮಾತು : ವಿನಯಾ ಒಕ್ಕುಂದ


ಭಾಗ ೧ : https://ruthumana.com/2020/01/19/sri-ramayana-darshanam-streepaatragalu-part1/

ಭಾಗ ೨ : https://ruthumana.com/2020/01/22/sri-ramayana-darshanam-streepaatragalu-part2/

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ