ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು – ಭಾಗ ೩

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ನವ್ಯೋತ್ತರ ಕಾವ್ಯಗಳ ವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಣುವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಉದಾಹಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮಾಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆಯೋಜನೆ : ಸುನಾದ ಬಳಗ , ಬೆಂಗಳೂರು.


ಭಾಗ ೧ : https://ruthumana.com/2020/03/19/prosody-in-kannada-poetry-part-1/

ಭಾಗ ೨ : https://ruthumana.com/2020/03/23/prosody-in-kannada-poetry-part-2/


One comment to “ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು – ಭಾಗ ೩”
  1. Pingback: ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು – ಭಾಗ ೪ – ಋತುಮಾನ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ