ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು – ಭಾಗ ೨

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ನವ್ಯೋತ್ತರ ಕಾವ್ಯಗಳ ವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಣುವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಉದಾಹಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮಾಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆಯೋಜನೆ : ಸುನಾದ ಬಳಗ , ಬೆಂಗಳೂರು.


ಭಾಗ ೧ : https://ruthumana.com/2020/03/19/prosody-in-kannada-poetry-part-1/


2 comments to “ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು – ಭಾಗ ೨”
  1. Pingback: ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು – ಭಾಗ ೩ – ಋತುಮಾನ

  2. Pingback: ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು – ಭಾಗ ೪ – ಋತುಮಾನ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ