ಅರ್ಥ ೨ : ಸಂಪಾದನೆ – ಟಿ. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ಟಿ. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಲೇಖನಗಳ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ . ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” pdf=”https://ruthumana.com/storage/2020/03/arthar2_compressed.pdf”]ಅರ್ಥ ೧ : https://wp.me/s7FWQO-artha1

One comment to “ಅರ್ಥ ೨ : ಸಂಪಾದನೆ – ಟಿ. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್”
  1. Pingback: ಅರ್ಥ ೪ : ಸಂಪಾದನೆ – ಟಿ. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ – ಋತುಮಾನ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ